OFERTA

DORADZTWO PRAWNE

Prawo działalności gospodarczej

Sukces zamierzonego przedsięwzięcia gospodarczego zależy od sumy wielu czynników. Jednym z nich jest podejmowanie takich decyzji biznesowych, które nie tylko są opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, ale bezpieczne z punktu widzenia prawno - podatkowego.

Zespół prawników tworzących Kancelarię LAW-TAXES.pl, korzystając z wieloletniego doświadczenia zdobytego podczas pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych, wypracował metody współpracy bazujące na stałym kontakcie z Klientem i kreatywnym wykorzystywaniu przepisów prawnych.

W ramach świadczonych usług obejmujących prawo działalności gospodarczej zapewniamy naszym Mandantom:

 • wybór najwłaściwszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na przedmiot działalność, planowaną strukturę własnościową oraz rozwiązania podatkowe
 • rejestracja podmiotów gospodarczych
 • wprowadzanie inwestorów do specjalnych stref ekonomicznych
 • przeprowadzanie przeglądów prawnych "due diligence"
 • sporządzanie i weryfikacje umów handlowych (kooperacyjnych, licencyjnych, leasingowych, agencyjnych, dystrybucji itd.)
 • pomoc w wyborze form zabezpieczania wierzytelności

RADCA PRAWNY
Agata Okorowska

kom. +48 601 705 695
tel. +48 71 769 83 88
faks +48 71 769 83 89

Wyślij zapytanie
Prawo pracy

Zatrudnienie pracowników nakłada na pracodawcę szereg obowiązków i rodzi liczne ryzyka. W swojej działalności zmierzamy do optymalizacji form zatrudnienia, systemów czasu pracy i opracowania dla naszych Klientów możliwie precyzyjnej dokumentacji z zakresu prawa pracy.

Opiniujemy i wdrażamy optymalne formy oddelegowania do pracy w krajach UE lub do pracy obywateli UE na terenie Polski. Reprezentujemy interesy pracodawców w sporach zbiorowych oraz sprawach przed sądami pracy.

W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oferujemy:

 • przygotowanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich
 • przygotowanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania
 • przygotowanie regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych
 • optymalizacje czasu pracy
 • rozwiązywanie sporów zbiorowych
 • szkolenia dla kadry zarządzającej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi
 • reprezentację w sporach ze stosunku pracy
 • reprezentację w sporach płatników z ZUS

RADCA PRAWNY
Sergiusz Kmiecik

kom. +48 608 554 972
tel. +48 71 769 83 88
faks +48 71 769 83 89

Wyślij zapytanie
Prawo konkurencji, konsumentów i własności przemysłowej

Członkowie zespołu LAW-TAXES.pl posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie związanym z prawem konkurencji i konsumentów, a także w zakresie własności przemysłowej. Naszym podstawowym celem jest ochrona interesów naszych Klientów przed działaniami sprzecznymi z zasadami wolnej konkurencji.

Doradzamy w zagadnieniach związanych m.in. ze:

 • zwalczaniem czynów nieuczciwej konkurencji
 • ochroną znaków towarowych wzorów przemysłowych, patentów, wzorów użytkowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych
 • dostosowaniem działalności przedsiębiorcy do wymogów związanych z prawami konsumentów
 • prawem antymonopolowym
 • kontrolą koncentracji (np. przy fuzjach i przejęciach)
 • nadużywaniem pozycji dominującej
 • porozumieniami ograniczającymi konkurencję (np. kartele)

W ramach świadczonych usług obejmujących prawo konkurencji, konsumentów oraz własności przemysłowej zapewniamy naszym Mandantom:

 • reprezentację przed UOKiK
 • pomoc w rejestracji praw własności przemysłowej
 • przeprowadzanie audytów u przedsiębiorców pod kątem prawidłowości i zgodności działania w sektorze B2C
 • reprezentacją przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych związanych z naruszeniem praw konsumenckich

RADCA PRAWNY
Mateusz Mrzygłód

kom. +48 504 794 130
tel. +48 71 769 83 88
faks +48 71 769 83 89

Wyślij zapytanie
Zastępstwo procesowe

Zespół profesjonalnych pełnomocników procesowych, tworzących departament prawa procesowego w Kancelarii LAW-TAXES.pl, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych, nie tylko w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi, ale także krajowymi oraz międzynarodowymi organami administracyjnymi.

Kancelaria LAW-TAXES.pl podejmuje działania zmierzające bezpośrednio do korzystnego dla Klienta zażegnania sporu na etapie przedsądowym, w drodze mediacji, bądź porozumień ugodowych. Takich działania pozwalają nie tylko ograniczyć ryzyko niepowodzenia w ewentualnych postępowaniach sądowych, ale także zminimalizować koszty ich prowadzenia.

W ramach świadczonych usług oferujemy:

 • reprezentację w postępowaniach przedsądowych i mediacjach
 • reprezentację procesową przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Sądem Najwyższym
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi

RADCA PRAWNY
Sergiusz Kmiecik

kom. +48 608 554 972
tel. +48 71 769 83 88
faks +48 71 769 83 89

Wyślij zapytanie
Prawo handlowe i Prawo Spółek

Podejmowanie działalności gospodarczej w formie spółki, pociąga za sobą konieczność stosowania przepisów z zakresu prawa spółek w bieżącej działności gospodarczej. Decyzja o wyborze rodzaju formy prawnej spółki handlowej wpływa na zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki, wysokość podatków, zasady kształtowania stosunków pomiędzy wspólnikami. Sama lektura przepisów nie zapewni prawidłowego funkcjonowania spółki. Wyłącznie pełna znajomość prawa spółek, z uwzględnieniem przepisów regulujących poszczególne branże gospodarki oraz uwzględnienie aktualnego orzecznictwa i piśmiennictwa, gwarantuje przedsiębiorcy działanie w pełni z prawem. Mając tego świadomość, towarzyszymy naszym Klientom od chwili zaistnienia pomysłu na biznes, doradzając na każdym etapie ich działalności.

W zakresie Prawa Spółek oferujemy:

 • pomoc przy wyborze rodzaju spółki
 • tworzenie podmiotów gospodarczych (spółki, oddziały, przedstawicielstwa, holdingi)
 • opracowywanie programów dokapitalizowania podmiotów gospodarczych
 • przeprowadzenie zmian w zakresie formy prawnej spółek (przekształcenia)
 • przygotowanie i przeprowadzanie fuzji i przejęć, podziałów spółek
 • przygotowanie i przeprowadzanie transakcji MBO, LBO, MBI
 • pomoc w nabywaniu i zbywaniu udziałów i akcji (sporządzanie umów, negocjacje)
 • prowadzenie likwidacji spółek
 • prowadzenie spraw z zakresu koncentracji (ocena sytuacji, zgłoszenia i uzyskiwanie zezwoleń)

Każde z podejmowanych przez nas działań poprzedzone jest analizą prawną i podatkową istniejącego stanu faktycznego. Naszym Klientom przedstawiamy nie tylko rzetelną opinię dotyczącą planowanych przez nich zamierzeń oraz ryzyka z tym związanego, ale również inne korzystne rozwiązania, jeśli tylko takie istnieją.


RADCA PRAWNY
Agata Okorowska

kom. +48 601 705 695
tel. +48 71 769 83 88
faks +48 71 769 83 89

Wyślij zapytanie
Prawo budowlane i nieruchomości

Kancelaria LAW-TAXES.pl posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym związanym z obrotem oraz zagospodarowaniem nieruchomości, a także procesem inwestycyjnym. Wieloletnia współpraca z naszymi Klientami działającymi na rynku nieruchomości pozwoliła na wypracowanie szczegółowych procedur postępowania i współpracy, umożliwiających zminimalizowanie ryzyka powstania negatywnych skutków prawnych obrotu nieruchomościami, czy też przeprowadzenia procesów inwestycyjnych.

W ramach świadczonych usług:

 • poszukujemy dla naszych Klientów lokalizacji pod realizację projektów inwestycyjnych
 • przeprowadzamy analizy prawne nieruchomości w celu ustalenia ich stanu prawnego
 • doradzamy przy nabyciu, zbyciu oraz zagospodarowaniu nieruchomości
 • opracowujemy modele finansowania dla nabycia nieruchomości, w szczególności pod kątem minimalizacji ryzyka obrotu nieruchomościami oraz z punktu widzenia prawa podatkowego
 • negocjujemy oraz przygotowujemy umowy związane z nieruchomościami
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach administracyjnych zmierzających do uzyskania pozwoleń umożliwiających nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

Obok doradztwa prawno-podatkowego związanego z obrotem nieruchomości, Kancelaria LAW-TAXES.pl świadczy doradztwo prawne związane z:

 • prowadzeniem projektów inwestycyjnych na nieruchomościach
 • realizacją inwestycji budowlanych oraz korzystaniem i zarządzeniem nieruchomościami
 • opracowaniem i negocjacją umów o roboty budowlane, umów o generalne wykonawstwo, umów najmu oraz umów dzierżawy

RADCA PRAWNY
Mateusz Mrzygłód

kom. +48 504 794 130
tel. +48 71 769 83 88
faks +48 71 769 83 89

Wyślij zapytanie
Windykacja międzynarodowa

Kancelaria LAW-TAXES.pl prowadzi działania nie tylko na terytorium Polski. Wieloletnia działalność w międzynarodowych kancelariach prawnych oraz firmach doradczych pozwoliła nawiązać międzynarodową współpracę z zagranicznymi kancelariami i doradcami. Efektem tego jest wypracowanie instrumentów, pozwalających na minimalizację ryzyka prowadzenia współpracy gospodarczej z podmiotami zagranicznymi oraz kosztów prowadzenia przeciwko nim ewentualnych postępowań windykacyjnych, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych przeciwko bądź w imieniu podmiotów zagranicznych, jak również w ramach tzw. europejskich postępowań sądowych. Dodatkowo, poprzez współpracę z kancelariami partnerskimi, działania windykacyjne prowadzone są bezpośrednio w kraju dłużnika. Pozwala to na zwiększenie skuteczności odzyskania należności z zagranicznego.

W ramach usług windykacyjnych prowadzonych zagranicą, Kancelaria LAW-TAXES.pl oferuje:

 • analizę sprawy pod kątem konieczności dochodzenia należności poza granicami Polski
 • reprezentację w postępowaniach sądowych przeciwko podmiotom zagranicznym, oraz w tzw. europejskich postępowaniach sądowych tj. europejskiego postępowania nakazowego, europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń
 • pomoc w windykacji prowadzonej zagranicą

RADCA PRAWNY
Mateusz Mrzygłód

kom. +48 504 794 130
tel. +48 71 769 83 88
faks +48 71 769 83 89

Wyślij zapytanie

DORADZTWO PODATKOWE

Bieżące doradztwo podatkowe

Wyjaśniamy zawiłości i doradzamy w zakresie:

 • wszelkich podatków, w szczególności: podatków dochodowych, VAT i akcyzy, podatków u źródła, podatków od czynności prawnych, itd.
 • cen transferowych
 • powiązań podatkowych podmiotów gospodarczych
 • międzynarodowego prawa podatkowego w szczególności unikania podwójnego opodatkowania
 • opodatkowania i rozliczania działalności w specjalnych strefach ekonomicznych
 • sporządzania deklaracji podatkowych

RADCA PRAWNY - DORADCA PODATKOWY
Krzysztof Słapczyński

tel. +48 71 707 28 70
faks +48 71 769 83 89

Wyślij zapytanie
Audyty podatkowe

W ramach audytu podatkowego zapewniamy:

 • weryfikację prawidłowości obliczenia zobowiązań podatkowych
 • weryfikację prawidłowości rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • wprowadzenie nowych rozwiązań podatkowych
 • optymalizację obciążeń podatkowych
 • sporządzenie raportu z audytu

RADCA PRAWNY - DORADCA PODATKOWY
Krzysztof Słapczyński

tel. +48 71 707 28 70
faks +48 71 769 83 89

Wyślij zapytanie
Planowanie i optymalizacja podatkowa

Prowadząc bądź rozpoczynając działalność gospodarczą skupiamy się zazwyczaj na kwestiach pozyskiwania zleceń, bieżącej organizacji i zarządzania, minimalizowaniu kosztów działalności. My oferujemy dopasowanie do Państwa działalności takich rozwiązań, które pozwolą płacić możliwie niskie podatki, nie naruszając jednocześnie przepisów prawa. Wybór odpowiedniego dla Państwa rozwiązania, poprzedza analiza Państwa potrzeb i oczekiwań. Efektem takich działań będzie nie tylko uzyskanie przez Państwa korzyści finansowych, ale także sprawdzenie prawidłowości dotychczasowego postępowania.

Analizując bieżące i planowane decyzje biznesowe proponujemy rozwiązania zmniejszające obciążenia podatkowe w zakresie:

 • prowadzonej formy działalności (przekształcenia, restrukturyzacje)
 • dofinansowania działalności gospodarczej
 • wypłaty i podziału zysków
 • zakupu i sprzedaży udziałów i akcji
 • zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw
 • dochodów z bieżącej działalności gospodarczej
 • innych operacji gospodarczych

Do najczęściej proponowanych rozwiązań należą:

 • zmiana formy prawnej na spółkę osobową
 • tworzenie podatkowej grupy kapitałowej (dla przedsiębiorstw powiązanych)
 • restrukturyzacje, fuzje i przejęcia, aporty
 • fundusze inwestycyjne zamknięte
 • spółki europejskie
 • spółki offshore

RADCA PRAWNY - DORADCA PODATKOWY
Krzysztof Słapczyński

tel. +48 71 707 28 70
faks +48 71 769 83 89

Wyślij zapytanie
Reprezentacja w postępowaniach podatkowych

W ramach świadczonych usług oferujemy:

 • doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych/skarbowych oraz podczas każdego etapu postępowania podatkowego
 • reprezentację przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • przygotowanie zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli podatkowej/skarbowej/celnej, postępowania podatkowego i postępowania sądowego

RADCA PRAWNY - DORADCA PODATKOWY
Krzysztof Słapczyński

tel. +48 71 707 28 70
faks +48 71 769 83 89

Wyślij zapytanie

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Wykonawcy

Wykonawcom proponujemy:

 • weryfikację dokumentacji udostępnionej przez zamawiających, w tym ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 • konsultacje z Klientem w zakresie przygotowania oferty od strony proceduralnej i formalno-prawnej
 • występowanie w imieniu Klienta w toczących się postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • przygotowanie środków ochrony prawnej: odwołań oraz skarg do sądu
 • wnioskowanie w imieniu Klienta w zakresie stwierdzenia nieważności zawartej umowy, uruchomienia kontroli u zamawiającego
 • konsultacje, udzielanie porad i sporządzanie opinii w sprawach indywidualnych

EKSPERT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Piotr Pieprzyca

kom. +48 693 536 540
faks +48 32 494 70 30

Wyślij zapytanie
Zamawiający

Dla Zamawiających proponujemy w szczególności:

 1. Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:
  • weryfikację opisu przedmiotu zamówienia i jego wartości szacunkowej
  • doradztwo w przedmiocie wyboru trybu postępowania
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wybranym trybie
  • zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniu
  • badanie i ocenę złożonych w postępowaniu wniosków o dopuszczenie lub ofert
  • prowadzenie negocjacji/dialogu konkurencyjnego
  • pomoc w rozstrzyganiu wniesionych przez wykonawców środków ochrony prawnej przewidzianych w PZP
 2. Reprezentacja Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami
 3. Bieżące konsultacje, porady i sporządzanie opinii prawnych w zakresie problematyki zamówień publicznych
 4. Zorganizowanie dla Zamawiającego jego wewnętrznego systemu procedur udzielania zamówień publicznych:
  • regulaminy i zarządzenia
  • opracowanie Rejestrów Zamówień Publicznych
  • opracowanie wzorcowej dokumentacji postępowania
 5. Usługi w zakresie audytu prawnego, dotyczącego procedur udzielania zamówień publicznych

EKSPERT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Piotr Pieprzyca

kom. +48 693 536 540
faks +48 32 494 70 30

Wyślij zapytanie

ZBIOROWE I INDYWIDUALNE PRAWO PRACY

Pracodawcy

Pracodawcom oferujemy między innymi:

 1. Sporządzanie oraz opiniowanie umów o pracę oraz umów menedżerskich
 2. Kompleksową pomoc w prawidłowym rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem bez wypowiedzenia oraz za wypowiedzeniem, w tym:
  • weryfikację przesłanek rozwiązania stosunku pracy
  • przygotowanie oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy
  • przygotowanie wypowiedzenia umowy o pracę
  • reprezentację w postępowaniu przed sądem pracy we wszystkich instancjach
 3. Przygotowanie aktów prawa zakładowego, w szczególności:
  • regulaminów pracy
  • regulaminów wynagradzania
  • instrukcji pracowniczych
  • regulaminów premiowania
  • regulaminów zakładowych funduszy socjalnych
 4. Optymalizację norm czasu pracy, w tym ustalanie i weryfikację rozkładu pracy
 5. Legalizację pobytu i świadczenia pracy przez obcokrajowców
 6. Weryfikację przestrzegania przepisów BHP
 7. Kompleksową pomoc w zakresie zwolnień grupowych
 8. Weryfikację zasadności stosowania kar porządkowych oraz pociągania pracowników do odpowiedzialności materialnej
 9. Weryfikację kompletności akt osobowych pracowników oraz prawidłowości ich prowadzenia
 10. Ochronę przed konkurencyjnymi działaniami pracowników
 11. Doradztwo w zakresie pracowniczej własności intelektualnej
 12. Przygotowanie i wdrożenie polityki ochrony informacji niejawnych, zapewnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 13. Doradztwo w zakresie zmian własnościowych oraz restrukturyzacji zakładu pracy
 14. Ochronę dóbr osobistych pracodawcy
 15. Przygotowanie i wdrożenie procedur w zakresie ochrony danych osobowych pracowników
 16. Reprezentowanie w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 17. Reprezentowanie pracodawcy w przypadku wszczęcia lub groźby wszczęcia sporu zbiorowego, w tym:
  • prowadzenie rokowań z reprezentacją pracowników
  • weryfikację legalności działań pracowników
 18. Sporządzanie i opiniowanie układów zbiorowych pracy

RADCA PRAWNY
Sergiusz Kmiecik

kom. +48 608 554 972
tel. +48 71 769 83 88
faks +48 71 769 83 89

Wyślij zapytanie
Pracownicy

Pracownikom proponujemy w szczególności:

 1. Ochronę przed nieuzasadnionym zwolnieniem dyscyplinarnym oraz wypowiedzeniem umowy o pracę, w tym reprezentowanie w postępowaniu sądowym we wszystkich instancjach:
 2. Ochronę przed praktykami dyskryminacyjnymi oraz mobbingiem
 3. Ochronę dóbr osobistych pracowników:
 4. Reprezentowanie w postępowaniu o ustalenie istnienia stosunku pracy
 5. Pomoc w dochodzeniu roszczeń ze stosunku pracy, w tym:
  • weryfikację czasu i warunków pracy
  • badanie prawidłowości obliczania wynagrodzenia za pracę
 6. Kompleksową pomoc w tworzeniu organizacji związkowych oraz ich bieżącą obsługę, w tym reprezentowanie w sporach zbiorowych
 7. Weryfikację prawidłowości rozliczania przez pracodawcę świadczeń z zakresu ubezpieczenia społecznego

RADCA PRAWNY
Sergiusz Kmiecik

kom. +48 608 554 972
tel. +48 71 769 83 88
faks +48 71 769 83 89

Wyślij zapytanie